வேடிக்கையான பன்மொழிச் சவால்களில் கலந்துகொண்டு பணியில் அமருங்கள்

மொழிபெயர்ப்புப் பயிற்சி, மொழியினை முழுமையாக கற்றல் , எழுத்துத் திறன்களுக்குப் பயிற்சி ஆகியன செய்யும்பொழுதே உங்களின் ஆர்வமுடைய செயலின் விவரப்பதிவினை வடிவமையுங்கள்

PRO ஆறு மாதங்கள் இலவசம்

எந்நேரத்திலும் இலவச உறுப்பினர்நிலைக்கு மாறலாம்

வேடிக்கையான பன்மொழிச் சவால்களில் கலந்துகொண்டு பணியில் அமருங்கள்

மொழியினால் கலாச்சாரங்களை இணைப்போம்

பன்மொழியாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் , எழுத்தாளர்களுடன் சேர்ந்து வளர, இணைந்து புதிய சவால்களை உருவாக்குங்கள்

 • #மொழிபெயர்ப்புச் சவால்கள்

 • #எழுத்துச் சவால்கள்

 • #மொழிச் சவால்கள்

வித்தியாசம் காணுங்கள் வருமானத்துடன்

ஒரே இடத்தில் அறிவினைப் பெறுங்கள் , உங்களின் சுய விவரப்பதிவினை வடிவமையுங்கள், வேலையில் அமருங்கள்,கேளிக்கையாக இருங்கள் , பன்மொழி அன்பினை பகிருங்கள்.

வேடிக்கை மற்றும் மாற்றத்திற்கான சவால்கள்

15.08.2020

சேர்க்கைக்கான சவால்கள்

15.12.2020
வித்தியாசம் காணுங்கள் வருமானத்துடன்

எங்களின் அன்புஆன்மாக்களின் பன்மொழி அன்பினை பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

எங்களின் அன்புஆன்மாக்களின் பன்மொழி அன்பினை பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

Meet our sweetsouls:

 • I’m 19 years old and live in Rome. I study translation (English, French, Japanese) in the university. I’m also studying Russian for fun. I chose to become a translator because I think it is a noble job in the sense that people get access to new texts.
 • I’m 20 and I come from Bologna, a town in Italy. I’m at my second year of anthropology, religions and oriental cultures bachelor and I love reading literature of any kind, volunteering and doing nerd stuff.
 • I am Sandeep Joshi from Nepal. I am grateful the opportunity to become a part of this wonderful community. Nepali is my mother tongue. I also speak English, Hindi and a little bit of Spanish. I am student of forestry and am very inclined towards wildlife. A warm hug to all my friends.
 • I’m a second year university student. I study translation (Greek, English, French) and I want to specialise in literary translation. Speaking many languages certainly broadens my horizons. I read all the time and I’m also into creative writing.
 • I graduated in hispanic philology and history of art. Now I’m doing a master degree in translation studies and history of art. I’m a native Croatian speaker and my main languages are Spanish and Catalan, but I also speak English and I study Galician and Basque language too.
 • I’m Giulia, I’m 24 and I’m Italian. I’m attending an Advanced university course in Literatures and Intercultural Translation, but I also have a Bachelor’s Degree in Foreign Languages and Cultures. I’ve been studying English and German at university, but I can also speak French and Spanish.
 • I’m a native Romanian speaker, but I also speak Serbian, English, German and French. I’m a manager and organiser and an administrator with experience in cultural and art management. I have worked for organisation that has positioned itself as relevant in dealing with  presenting literature from all over.
 • I claim that cultural unity help human being to develop good communication with others. Because we all live, study, work together. A unity in cultures and language benefit our own growth in life. Ethiopia, my home country, is a great example of this concept. Almost having 86 different cultures and languages.
 • I’m Ilyass Beit from Morocco, Casablanca. I’m 24 years old. Now I’m studying English studies in Hassan 2 University. I speak three languages: Arabic, French and English.
 • My mother tongue is Arabic, my second language is English, I’ve been learning French and Japanese for a while and I am also fluent in Chinese. I am majoring in Chinese and English translation. I cannot stress enough how languages changed my life and personality.
 • I’m Alexander Masoliver-Aguirre. I’m from Iquique, Chile and I’m 29. I’m a graduate student in philosophy. My inspiration is the relationship between the self and the other, specially when we talk about emotions. In order to research that, I work with linguistics, translation and literature theories. I speak English, Portuguese, and a little bit of French and German
 • My name is Burcin, I am originally from Turkey and I grew up in Italy. As a kid I developed passion for books. I recently started studying Arabic, because I live in Morocco at the moment. I’m interested in multiculturalism, psychology and poetry translation.
 • I’m from Serbia and I speak Serbian, Russian and English. At my university we are taught that language is a cultural thing. Word choice is everything when it comes to translation.
 • I’m Abbas, 21 year old translation student from Iraq. I speak Arabic, English, French, Turkish. What I really love music in foreign languages and meeting people from other cultures.
 • I’m a student of "Intercultural Mediation", who graduated 2 years in "(Modern) European Languages and Literatures" at the University of Cassino, Italy. And yes, indeed; I’ve been studying all sorts of technical subjects like general linguistics; glottology; language teaching; germanic philology
 • I’m a native Russian and a bachelor-to-be in cultural studies (going to graduate this summer). As my university is a linguistic one, every student here learns at least 2 languages. Mine are English and French. I love studying different cultures and languages, also I’m fond of doing translations.
 • My name is Emily and I’m Greek. I am a first year Greek Philology student. I love literature and am glad to participate in this project, not only because I think it will help me improve my English, but also because I like the idea being able to translate something and share it with other people.
 • My majors are translating and culturology & museology and heritage management. My languages are Croatian, Ukrainian, German, English. And my biggest interest is Kajkavian language (Croatian dialect)
 • I am a 17 years old Lebanese high school student in general sciences (maths and physics), but I absolutely love reading and writing in French. I also dance contemporary and these two artistic fields help me evolve and create a new world of my own.
 • I’m a translator by profession - BA language studies and MA translation (German and French). I’ve always loved language, linguistics, and reading but I was thrust unexpectedly into multiculturalism when I married my Algerian husband and learned Algerian Arabic. I’ve lived on 3 different continents other than my native USA since 2014. I’m currently in China, teaching English and adding Mandarin as another language to my list!
 • My name is Nattamon Montriwat, I’m from Thailand. From August of this year (2019), I’ll be a full-time undergraduate student in the Bachelor of Arts Program in Language and Culture at Chulalongkorn University. I speak and write in Thai and in English; Japanese is another language I’d like to master
 • I’m 22 years old and I’m from Venezuela. I study Modern Languages, I speak Spanish, English and a little bit of Italian and German. I started to study English as a child because I loved to sing and I wanted to understand my favourite songs. Then I studied more English and eventually German. In College I am learning Italian.

PRO ஆறு மாதங்கள் இலவசம்

எந்நேரத்திலும் இலவச உறுப்பினர்நிலைக்கு மாறலாம்

See requirements

Already have an account? Sign in!

This site uses the Invisible reCAPTCHA. Users are subject to Google’s Terms of Service and Privacy Policy.

எங்களுடன் இணைந்திடுங்கள்

Contact us

This site uses the Invisible reCAPTCHA. Users are subject to Google’s Terms of Service and Privacy Policy.